Het bestuur nodigt de Nivonleden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Groningen-Assen die wordt gehouden op dinsdagavond 3 maart 2020.
De vergadering begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur met een hapje en een drankje na afloop. Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.
Locatie: Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
1. Opening en voorstelronde
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Jaarverslag penningmeester 2019 met toelichting
6. Verslag kascommissie; benoeming nieuwe kascommissie
7. Toelichting activiteitenprogramma 2020
8. Begroting en toelichting 2020
9. Bestuursverkiezing
– Aftredende bestuursleden
– Benoeming nieuwe bestuursleden
10. Benoeming extra leden voor werkgroep activiteiten
11. Aanwijzing 2 afgevaardigden Nivonraad
12. Huldiging jubilarissen
13. Rondvraag
14. Datum volgende ALV
15. Sluiting met uitnodiging voor gezellig samenzijn
De verslagen worden digitaal verstuurd naar alle leden die de nieuwsbrief ontvangen en ze liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de vergaderzaal. Je kunt de vergaderstukken op verzoek per post toegestuurd krijgen vanaf 24 februari 2020 tel. 0592 404745 of secretarisgroningenassen@nivon.nl Ook voor vervoer kun je je melden bij de secretaris. Er wordt dan gekeken of er carpoolmogelijkheden zijn.